Zonnewijzer Bussum

Medezeggenschapraad (MR)

Hartelijk welkom op de pagina van de Medezeggenschapsraad van PC basisschool De Zonnewijzer.
Als vertegenwoordigers van ouders en personeel van onze school, houden wij u via deze pagina op de hoogte van onze werkzaamheden.
 
De MR is er voor u, uw kind en de school!
 
Regelmatig overleg tussen ouders, team en directie over alle zaken in en rond de school is noodzakelijk, zodat iedereen zich kan (blijven) herkennen in de identiteit van de school en de manier waarop dit wordt vormgegeven in de dagelijkse praktijk.
Wij willen als MR graag de verbinding zijn tussen ouders, leerkrachten en de school.
Dus weet ons te vinden als u ergens mee zit!
 
Wie zitten er in de MR?
Vertegenwoordiging vanuit de ouders:
- Micheal Zevering (voorzitter)
- Baukje Rienstra (secretariaat)

Vertegenwoordiging vanuit de leerkrachten:
- Anja Besselink (penningmeester)
- Paula Tazelaar (lid contacten) 

Waarvoor kunt u bij de MR terecht?

Wij zijn actief betrokken bij besluitvorming over het beleid van de school en overleggen met de directeur over verschillende schoolzaken:
 

  • Algemeen beleid van de schoolleiding en/of het bestuur en/of de ouderraad;
  • Onderwijskundig beleid, pedagogisch klimaat, kwaliteit van het onderwijs;
  • Normen en waarden binnen de school;
  • Openheid, openbaarheid en gelijke behandeling;
  • Veiligheid, gezondheid en welzijn in de school;
  • Organisatie van de school;
  • Het personeelsbeleid en formatieplan (in een formatieplan wordt beschreven …);
  • Financiële zaken zoals begroting en de jaarrekening.

Tijdens de vergaderingen komen die punten aan de orde die de MR op dat moment belangrijk vindt. Wij - en daarmee ook u als ouder/verzorger - kunnen dus zelf met initiatieven komen. Daarnaast is er zo’n 3 keer per jaar overleg met de directeur en zal de directeur ons vragen om advies of instemming, afhankelijk van het onderwerp. Ook kunnen wij de ouders en/of het personeel als achterban raadplegen.
De MR wil actief meepraten over het personeelsbeleid, het schoolwerkplan, kwaliteitsnormen en het algemeen meerjarenbeleid.
 
De MR is er niet voor individuele onderwerpen !
 
Wij zijn geen klachtenbureau. Natuurlijk zijn we altijd bereid te luisteren naar de ouders en hun eventuele klachten of opmerkingen. Echter, de meest effectieve manier om onderwijskundige zaken over uw kinderen of andere individuele zaken te bespreken is direct contact op te nemen met de schoolleiding of de docent.
 
Wat doet de MR?
Wij hebben adviesrecht en instemmingsrecht in bijvoorbeeld:
 
 

Adviesrecht:Instemmingsrecht:
ActiviteitenplanSchoolplan
SchoolbegrotingSchoolgids
Wijziging van organisatieSchooltijden
VakantieroosterVerandering onderwijskundige doelstellingen
 Ondersteunende werkzaamheden ouders
 Hoogte vrijwillige ouderbijdrage

 
Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR)
Als gevolg van het feit dat er meerdere scholen vallen onder het bestuur van Proceon, is er naast de MR ook een GMR. De GMR buigt zich met name over een aantal gemeenschappelijke beleidsterreinen zoals:

  • De verandering van de grondslag of de doelstelling van de school;
  • Fusieaangelegenheden en personele aangelegenheden.

De GMR vergadert een aantal keer per jaar met het bestuur en zonder het bestuur.
De leden van de GMR worden gekozen door de MR-leden van de afzonderlijke scholen.
 
Vergaderdata MR
De vergaderingen van de MR zijn openbaar. Na aanmelding vooraf bent u van harte welkom. Aanmeldingen graag doorgeven aan mr-zonnewijzer@proceon.nl
 
Contact met de MR
U kunt één van ons altijd even aanschieten om iets te bespreken of vragen.
U kunt ook mailen naar: mr-zonnewijzer@proceon.nl

Ouders

De ZonneWijzer

Lange Heul 149B
1403 NH Bussum

t: 035-6989339
e: directie.zonnewijzer@proceon.nl

Inloggen